Regulamin

Regulamin

Ogólne Warunki Najmu

Ogólne Warunki Najmu są integralną częścią Umowy Najmu zawartej pomiędzy Gościem a Wynajmującym na podstawie zatwierdzonej rezerwacji i regulaminów obowiązujących w danym kanale rezerwacji. 

Przeznaczenie lokalu

Gość wynajmuje mieszkanie tylko i wyłącznie na cele krótkoterminowego Najmu na doby na zasadach hotelowych zwanego też wakacyjnym. Nie jest to najem na cele mieszkaniowe. W lokalu nie może być założona firma oraz nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Goście

Gość jest odpowiedzialny za osoby przebywające w lokalu w zakresie przestrzegania wszystkich Ogólnych Warunków Najmu. W lokalu nie mogą przebywać tzn. nie może nocować więcej niż liczba osób opłaconych w rezerwacji.

Hałas

W budynku obowiązują zasady przestrzegania norm w zakresie emitowania hałasu. Godziny powszechnie stosowanej ciszy nocnej: od 22 wieczorem do 6 rano. Gość będzie przestrzegał zasad ciszy nocnej i utrzymywał poprawne relacje z sąsiadami (np. wcześniej informował o planowanych spotkaniach towarzyskich i uzyskiwał ich zgodę na złamanie zasad ciszy nocnej).

Czystość

Gość zobowiązuje się utrzymać czystość w lokalu, ale także przestrzegać zasad porządku. Zasady utrzymania porządku obowiązują też na miejscach postojowych dla pojazdów oraz na podwórku. Nieczystości będą wrzucane wyłącznie do śmietnika. W przypadku najmu mieszkania, w którym występuje segregacja odpadów, Gość ma obowiązek do ww. segregacji się stosować.

Zakaz palenia

W lokalu jest całkowity zakaz palenia. Możliwe jest jedynie na balkonach o ile są one przypisane tylko do wynajmowanego lokalu pod warunkiem kipowania i wyrzucania resztek papierosów do zamykanego słoika z wodą.

Zwierzęta domowe

W lokalu może przebywać zwierzę tylko pod warunkiem udzielenia zgody Wynajmującego na konkretne zwierzę udzielonej na piśmie np. w wysłanej wiadomości email lub sms oraz uiszczeniu za nie z góry płatności.

Konserwacja lokalu

Gość zobowiązuje się informować Wynajmującego o wszystkich usterkach, szkodach i problemach powstających w lokalu. W przypadku nagłym należy najpierw zawiadomić służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, karetkę pogotowia), a potem Wynajmującego. Koszty napraw powstających z powodu zużycia, zaniedbania lub niewłaściwego używania lokalu i sprzętów pozostaną po stronie Gościa, a koszty wynikające z wady sprzed Wprowadzenia się (CHECK-IN) Gościa pozostaną po stronie Wynajmującego.
Gość jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych i elektrycznych, a także sanitarnych. Cieknący kran lub przepuszczająca wodę toaleta może spowodować zalanie i dodatkowe zniszczenia a także zwiększy zużycie wody, zwiększając przy tym rachunki, którym to zwiększeniem Wynajmujący może obciążyć Gościa.

Bezpieczeństwo lokalu

Przed każdorazowym opuszczeniem lokalu Gość jest zobowiązany do zamknięcia wszystkich okien, aby uniknąć szkód spowodowanych nagłą zamianą pogody. Należy również sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone (szczególnie grzewcze jak np.: płyta grzewcza do gotowania, kaloryfer w łazience, pralka - UWAGA: lodówki i zamrażalnika NIE WYŁACZAMY), kurki gazu zamknięte z wyjątkiem głównych tj. zasilającego kuchenkę gazową i podgrzewacz wody, a wszystkie krany zakręcone.
Szkody spowodowane zaniedbaniem Gościa podczas jego nieobecności lub po Wyprowadzce (CHECK-OUT) obciążą Gościa.

Klucze i zamki

Samowolne instalowanie dodatkowego zamka lub wymiana zamka w drzwiach jest niedopuszczalna. Jeśli Gość zgubi jedyną parę kluczy, należy skontaktować się jak najszybciej z Wynajmującym w celu ustalenia planu postępowania.
Awaryjne otwieranie drzwi przez Wynajmującego w przypadku zgubienia kluczy przez Gościa lub chwilowego braku dostępu do kluczy obciąży Gościa następującymi kosztami administracyjnymi:
Dni powszednie między godziną 8:00 rano a 20:00 wieczorem – PLN 50; pozostałe pory, a także święta - PLN 100.
Koszt dorabiania kluczy, ewentualnie nowego zamka z powodu zgubienia klucza dodatkowo obciąży Gościa.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie mieszkania przez Wynajmującego nie obejmuje osobistych rzeczy Gościa ani OC Gościa. Wynajmujący rekomenduje wykupienie osobistego ubezpieczenia OC przez Gościa oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu.
Prawo do wejścia do lokalu
1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wejścia do lokalu podczas pobytu Gościa niezależnie od jego obecności w lokalu bez potrzeby jego zgody, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w przypadku nagłym (zagrożenie życia lub mienia), ważnego interesu Gościa lub Wynajmującego lub innej pilnej potrzeby Wynajmującego nie mogącej być spełnionej po wyprowadzce Gościa. Za zgodą Gościa w pozostałych przypadkach.
2. W przypadku, kiedy w lokalu pomieszczenie zamknięte przez Wynajmującego i nieprzeznaczone do wynajmu (np. pokój) lub inne zamknięte wyposażenie lokalu (np. szafy, pawlacze), Gość ma zakaz korzystania z ww. pomieszczeń lub wyposażenia. Ponadto, Wynajmujący ma możliwość wglądu do zamkniętych pomieszczeń lub wyposażenia na takich samych zasadach jak wejście do lokalu opisane w pkt. 1 tego punktu głównego „Prawo do wejścia do lokalu”.

Bezpieczeństwo w lokalu

Gość odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za żadne ryzykowne zachowania osób przebywających w lokalu.
W szczególności zabrania się przechowywania w lokalu materiałów niebezpiecznych dla zdrowia: substancji toksycznych, wybuchowych i innych niezgodnych z prawem.

Usługi dodatkowe

W przypadku gdy Gość wybierze jedną z usług dodatkowych lub spełni warunki do jej zaistnienia np. wprowadzi sie poza standardowymi godzinami CHECK-IN lub wyjedzie poza standardowymi godzinami CHECK-OUT pokryje odpowiednie opłaty zgodne z cennikiem opublikowanym na stronie possession.pl lub przekazane ustnie lub inną drogą taką jak np.: mailowa, telefoniczna, SMS, system wiadomości w systemie rezerwacji.

Zakończenie najmu

Po zakończeniu najmu Gość zobowiązuje się doprowadzić lokal do stanu odnotowanego po przybyciu lub w protokole zdawczo-odbiorczym, o ile taki został sporządzony. Mieszkanie w dniu odbioru lokalu winno być opróżnione z przedmiotów należących do Gościa i czyste. Koszty napraw szkód pozostawionych w lokalu oraz koszty sprzątania lokalu, ponad standardowe, obciążą Gościa.
Za przedmioty pozostawione przez Gościa po zakończeniu pobytu lub w przypadku opuszczenia lokalu bez zawiadomienia Wynajmującego przed zakończeniem pobytu, Wynajmujący nie bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za porzucone przez Gościa, jako przeznaczone do wyrzucenia.

Data Publikacji i wejścia w życie 2016-11-12

Warunki zostały przygotowane na podstawie Ogólnych Warunków Najmu Stowarzyszenia Mieszkanicznik.

 

Zmiana z dnia 2019-08-19 nowe zapisy wyróżniono pogrubioną czcionką

było:

Ogólne Warunki Najmu są integralną częścią Umowy Najmu zawartej pomiędzy Gościem a Wynajmującym na podstawie zatwierdzonej rezerwacji.

jest:

Ogólne Warunki Najmu są integralną częścią Umowy Najmu zawartej pomiędzy Gościem a Wynajmującym na podstawie zatwierdzonej rezerwacji i regulaminów obowiązujących w danym kanale rezerwacji.

było:

Należy również sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały odłączone, gaz wyłączony, a wszystkie krany zakręcone.

jest:

Należy również sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone (szczególnie grzewcze jak np.: płyta grzewcza do gotowania, kaloryfer w łazience, pralka - UWAGA: lodówki i zamrażalnika NIE WYŁACZAMY), kurki gazu zamknięte z wyjątkiem głównych tj. zasilającego kuchenkę gazową i podgrzewacz wody, a wszystkie krany zakręcone.